What rhymes with hero - 2 syllable
 biro
 ero
 fiero
 fierro
 hero
 hiro
 liro
 miro
 nero
 niro
 piero
 pierro
 piro
 pirro
 schiro
 spiro
 zero

What rhymes with hero - 3 syllable
 argiro
 aufiero
 carriero
 deniro
 dipiero
 dipierro
 dipirro
 guerriero
 oshiro
 ramiro
 ruggiero
 sapiro
 shapero
 shapiro
 subzero
 tashiro
 yoshiro

What rhymes with hero - 4 syllable
 casimiro
 kaneshiro
 masahiro
 michihiro
 miyashiro
 morihiro
 moruhiro
 santarsiero
 shoichiro
 superhero
 tamashiro
 tesoriero
 yamashiro
 yasuhiro

facts