What rhymes with sorrow - 1 syllable
 aro
 borrow
 claro
 maro
 morrow
 yarrow

What rhymes with sorrow - 2 syllables
 denaro
 tomorrow
 zingaro

facts