What rhymes with true - 1 syllable
 bleu
 blew
 blue
 boo
 brew
 chew
 clue
 coo
 coup
 coups
 crew
 cue
 deux
 dew
 do
 doo
 drew
 du
 due
 ew
 ewe
 few
 flew
 flu
 flue
 foo
 fu
 glew
 glue
 goo
 grew
 gu
 gue
 hew
 hewe
 hoo
 hu
 hue
 knew
 ku
 leu
 lew
 lieu
 loo
 lu
 lue
 mew
 mu
 new
 nu
 ooh
 ou
 pew
 phew
 plew
 poo
 pooh
 pu
 q
 qu
 que
 queue
 rew
 roux
 rue
 screw
 shew
 shoe
 shoo
 skew
 slew
 soo
 spew
 stew
 strew
 sue
 tew
 tew
 thew
 threw
 through
 thru
 to
 too
 trew
 tu
 tue
 two
 u
 view
 whew
 who
 woo
 xu
 yew
 you
 yu
 yue
 zoo

What rhymes with true - syllables
 accrue
 adieu
 ado
 anew
 askew
 bamboo
 canoe
 construe
 debut
 ensue
 eschew
 fondue
 imbue
 into
 kazoo
 kung
 fu
 liou
 outdo
 outgrew
 perdue
 pursue
 redo
 renew
 review
 revue
 ru
 shampoo
 su
 subdue
 taboo
 tattoo
 tatu
 undo
 undue
 unglue
 untrue
 vu
 wahoo
 withdrew

What rhymes with true - 3 syllables
 ballyhoo
 fu
 manchu
 hitherto
 kangaroo
 misconstrue
 overdo
 overdue
 overthrew

What rhymes with true - 4 syllables
 hullabaloo

facts