• Collective nouns for kites
  collective noun usage
  kettleA kettle of kites
  soarA soar of kites
  roostA roost of kites
  broodA brood of kites
  stoopingA stooping of kites
  list of all collective nouns
  kites